คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาช่างตัดเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการสื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคลจัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้าและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิตดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างตัดเสื้อผ้า มีประสบการณ์ในงานตัดเสื้อผ้าซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย  หัวหน้าแผนกช่างตัดเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างตัดเสื้อผ้า
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-KYGE-003A สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
TEX-QWUF-015A จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า
TEX-NJQI-034A บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ