คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้พื้นที่สีเขียวพิเศษแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติประเภทแปลงทดลอง สวนสมุนไพร ความรู้ในการขยายพืชพรรณไม้ด้วยวิธีการต่างๆ ความรู้ในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร มีทักษะในการจำแนกพืชพรรณไม้ จัดเตรียมพืชพรรณไม้เฉพาะอย่างตามที่กำหนด ทักษะในการขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ ทักษะในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรสำหรับพื้นที่สีเขียว มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
    2. ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ชั้น 2 และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-3-046ZA จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ
ECM-ZZZ-3-047ZA จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ