คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเกิดชั้นเศษหญ้าป้องกันกำจัดศัตรูสนามหญ้าป้องกันกำจัดโรคสนามหญ้าป้องกันกำจัดวัชพืชในสนามหญ้า ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำและดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาวิชาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำและระบายน้ำจากนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำ หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำและสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
    3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

คนสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-2-062ZA บำรุงรักษาสนามหญ้า
ECM-ZZZ-2-065ZA ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบบ ระบายน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ