คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง และประดับสวนตามแบบแปลนจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง และประดับสวนตามแบบแปลนเก็บงานพรรณไม้เก็บงานหญ้าเก็บงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนเก็บงานระบบน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อเตรียมส่งมอบโดยมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัด ตกแต่ง และประดับสวนเก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบจากนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด ตกแต่ง และประดับสวนเก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบ หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัด ตกแต่ง และประดับสวนเก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบและสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
    3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักจัดสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-3-059ZA จัด ตกแต่ง และประดับสวน
ECM-ZZZ-3-060ZA เก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ