คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร บันทึกเอกสารคลัง และประวัติเครื่องมือการเกษตรหลังนำไปใช้งาน มีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบของเครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิดอธิบายความผิดปกติของเครื่องมือการเกษตรได้ จัดเก็บเครื่องมือการเกษตรในบริเวณที่ปลอดภัยหลังการนำไปใช้งาน อธิบายวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ วิธีการบำรุงรักษาแบบแก้ไขให้กับเครื่องมือการเกษตรได้ มีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ สามารถจัดทำเอกสารคลังเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เอกสารการเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เอกสารการเบิกจ่ายเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เอกสารการตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรประจำปี เอกสารประวัติเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เอกสารคู่มือวิธีการใช้งานสำหรับเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องจักรกลการเกษตร ชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ละชนิดได้ สามารถตรวจสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดปกติตามหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด สามารถตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดปกติตามหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเองได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานอย่างเคร่งครัด มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างน้อย 2 ปี อย่างต่อเนื่อง หรือ
    3. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ
    4. ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาอาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ชั้น 1 แล้ว และมีประสบการณ์หลังจากผ่านคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร ผู้ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ZZZ-2-050ZA ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร
ECM-ZZZ-2-051ZA วางแผน จัดทำเอกสารบันทึกประวัติ คู่มือวิธีการใช้งานเอกสาร คลัง การบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร
ECM-ZZZ-2-052ZA จัดเตรียมเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ