คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด จะมีหน้าที่ ในการพัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้าบริหารการปฏิบัติงานรายบุคคลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต ดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างการตกแต่งและเก็บรายละเอียด มีประสบการณ์ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดเสื้อผ้า ซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ช่างเย็บเสื้อผ้าสตรี   ช่างเย็บเสื้อผ้าบุรุษ  ช่างเย็บเสื้อผ้าเด็ก  ช่างเย็บเสื้อผ้าชั้นใน  ช่างเย็บเสื้อผ้ากีฬา        
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA……….

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-TAI-1-007ZA พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-GTQH-014A บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล
TEX-NJQI-034A บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ