คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5 จะต้องมีสมรรถนะในการวางแผนการผลิตและการบริหารระบบการจัดการผลิตยาจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    (1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
                    (2) มีประสบการณ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 9 ปี ขึ้นไป หรือ
                    (3) ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 4 อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
          2. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้
          3. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 5 ที่ไม่เคยผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 4 และชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร
          หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-HRB-5-023ZA วางแผนการผลิตยาจากสมุนไพร
HLT-HRB-5-024ZA บริหารระบบการจัดการผลิตยาจากสมุนไพร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ