คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน ช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงานจะมีหน้าที่ในการ การทำงานที่เป็นระบบจัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหน้าร้านซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า มีประสบการณ์ในงานการทำงานที่เป็นระบบจัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหน้าร้านซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA……..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-TAI-2-004ZA การทำงานที่เป็นระบบ
TEX-TANP-028A จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า
TEX-DAUG-032A มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
TEX-JGLY-038A จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหน้าร้าน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ