คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 6 จะสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ในการออกแบบผ้าถักเพื่อเพิ่มมูลค่าประยุกต์ใช้เทคนิคในการทดลองสร้างผ้าถักตัวอย่าง และพัฒนาสร้างผ้าถักชนิดใหม่ โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตและพัฒนาผ้าถักไม่น้อยกว่า 6 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสิ่งทอ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและพัฒนาผ้าถักไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ จบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านสิ่งทอและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและพัฒนาผ้าถักไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 6 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 5 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาผ้าทอ ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ  และอาชีพนักพัฒนาผ้าถักชั้น 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาวัสดุสิ่งทอ เพื่อนำเสนอต่อตลาดสิ่งทอทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเช่น ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-6-068ZA วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบผ้าถักเพื่อเพิ่มมูลค่า
TEX-ZZZ-6-069ZA ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ
TEX-ZZZ-6-070ZA สร้างผ้าถักชนิดใหม่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ