คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้มีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นโดยสามารถระบุชนิดและประเภทพร้อมทั้งตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นได้ สามารถใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้ รวมถึงทราบวิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือช่างได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอนิกส์ ไม่ต้องการ กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-2-003ZA ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-004ZA ใช้เครื่องมือวัดตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-007ZA สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-008ZA สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-009ZA ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-2-010ZA สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ