สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม ( 60 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยการตรวจพินิจ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยการตรวจพินิจ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้ผงแม่เหล็ก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้ผงแม่เหล็ก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการ เชิงลึก (การบริหารองค์กรภาพรวม) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก (บัญชีและการเงิน) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกเฉพาะ(การผลิต) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกเฉพาะ(การตลาดและการขาย) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก (ทรัพยากรมนุษย์) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสหกรรม นักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม
อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยการตรวจพินิจ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยการตรวจพินิจ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้ผงแม่เหล็ก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามิติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ทดสอบเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบงานเครื่องมือวัดสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาเคมี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารจัดการระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้คำปรึกษาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาแรงบิด 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการ เชิงลึก (การบริหารองค์กรภาพรวม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก (บัญชีและการเงิน) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกเฉพาะ(การผลิต) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกเฉพาะ(การตลาดและการขาย) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก (ทรัพยากรมนุษย์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ