สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์
สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Photoshop) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ