Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำ
1
2
ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยข้อต่อแบบเกลียว
3
4
5
ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยข้อต่อแบบสวม
6
7
8
9
ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยหน้าจาน
10
11
วางท่อแบบเปิดร่องดิน
12
13
14
15
วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนัก
16
17

ยินดีต้อนรับ