Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
1
2
3
4
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน
5
6
7
8
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
9
10
11
12

ยินดีต้อนรับ