Gap Analysis

Gap Analysis

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้งานคอมพิวเตอร์
1
2
3
4
5
6
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
7
8
9
10
11
12
13
ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
14
15
16
17
18

ยินดีต้อนรับ