Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
1
2
3
กำหนดรายละเอียดหลักสูตร
4
5
6
พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
7
8
9
10
พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม
11
12
13
เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม
14
15
16
วางแผนการสอน
17
18
19
20
ฝึกอบรมในชั้นเรียน
21
22
23
24
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
25
26

ยินดีต้อนรับ