Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut
1
2
3
4
5
นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6
7
8
วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
9
10
11

ยินดีต้อนรับ