Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
1
2
3
4
จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
5
6
7
8
9
10
11
จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
12
13
14
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
15
16
17
พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
18
19
20
ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ
21
22
23
ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
24
25
26
27
อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ
28
29
30
จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล
31
32
33
34
35
36
37
38
จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan)
39
40
41
พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
42
43
44
45
เป็นผู้นำและบริหารคน
46
47
48
ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
49
50
51
ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
52
53
54

ยินดีต้อนรับ