Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างรักแบบศิลปะไทย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมยางรัก
1
2
3
จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการผสมรักสมุก
4
5
6

ยินดีต้อนรับ