Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคจก
1
2
3
เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคจกและแบบที่กำหนด
4
5
ทอเทคนิคจกตามลวดลายที่กำหนด
6
7
8
จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคจกที่กำหนด
9
10
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคจกและแบบที่กำหนด
11
12

ยินดีต้อนรับ