Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคขิด
1
2
3
เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคขิดและแบบที่กำหนด
4
5
เก็บลายผ้าขิดตามลวดลายที่กำหนด
6
7
8
จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคขิดที่กำหนด
9
10
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคขิดและแบบที่กำหนด
11
12

ยินดีต้อนรับ