Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง
1
2
3
เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบที่กำหนด
4
5
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง
6
7
จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคเกาะ/ล้วง การทอผ้าที่กำหนด
8
9
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบที่กำหนด
10
11

ยินดีต้อนรับ