Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบ
1
2
เตรียมเส้นพุ่งสำหรับการทอผ้าเทคนิคเกาะ/ล้วง ตามแบบที่กำหนด
3
4
ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง
5
6
แก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคเกาะ/ล้วง ได้ด้วยตนเอง
7
8

ยินดีต้อนรับ