Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคยกมุก และแบบ
1
2
เตรียมเส้นพุ่งสำหรับการทอผ้าเทคนิคยกมุกตามแบบที่กำหนด
3
4
ทอผ้าด้วยเทคนิคยกมุก
5
6
แก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคยกมุกได้ด้วยตนเอง
7
8

ยินดีต้อนรับ