Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่
1
2
3
เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคมัดหมี่และแบบที่กำหนด
4
5
มัดและย้อมเส้นพุ่งมัดหมี่ตามลวดลายที่กำหนด
6
7
8
จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคมัดหมี่ที่กำหนด
9
10
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่และแบบที่กำหนด
11
12

ยินดีต้อนรับ