Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคมัดหมี่ และแบบ
1
2
เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่
3
4
ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่
5
6
แก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคมัดหมี่ได้ด้วยตนเอง
7
8

ยินดีต้อนรับ