Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
บํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
3
4
5
บํารุงรักษาดาย
6
7
8
บํารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
9
10
11
จัดการการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
12
13
14
15

ยินดีต้อนรับ