Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
1
2
3
บํารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป
4
5
6
บํารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป
7
8
9
จัดการการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
10
11
12
13
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
14
15

ยินดีต้อนรับ