Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาอ้อยด้วยเทคโนโลยี
1
2
แก้ไขปัญหาในการผลิตหรือบริการ
3
4

ยินดีต้อนรับ