Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ยกระดับความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ
1
2
ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
3
4
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
5
6
บริหารจัดการงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนต่างประเทศ
7
8
9

ยินดีต้อนรับ