Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
1
2
3
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
4
5
6
ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์
7
8

ยินดีต้อนรับ