Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
หาโอกาสในการขยายฐานผู้ป่วยกลุ่มใหม่
1
2
3
4
บริหารจัดการระบบงานการตลาดของหน่วยงาน
5
6
7

ยินดีต้อนรับ