Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบันได ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
1
2
ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
3
จัดสรรกำลังคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
4
5
ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมรถบันไดในการขึ้น-ลงจากอากาศยาน
6
7
8
9

ยินดีต้อนรับ