Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
จัดเตรียมการให้บริการสำหรับเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร
3
4
5
ประสานงานการให้บริการแก่ผู้เช่าผู้ใช้อาคารและผู้เกี่ยวข้องภายนอก
6
7
8
ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการจากผู้เช่าหรือผู้ใช้อาคาร
9
10

ยินดีต้อนรับ