Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
3
4
5
ซ่อมบำรุงระบบอาคารเฉพาะทาง
6
7
8
9

ยินดีต้อนรับ