Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
3
4
ซ่อมบำรุงระบบอาคารเฉพาะทาง
5
6
7
8

ยินดีต้อนรับ