Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
แผนการบำรุงรักษาและอยู่ในความปลอดภัย
1
2
วางแผนการผลิตและแก้ไขปัญหา
3
4
5
พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
6
7
ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
8
9

ยินดีต้อนรับ