Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตั้งแม่พิมพ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
1
2
3
4
ตรวจสอบและแก้ปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีน
5
6
ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน
7
8
9
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
10
11

ยินดีต้อนรับ