Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ชั้น 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
1
2
ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
3
ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบิน
4
5
6
7
8

ยินดีต้อนรับ