Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เข้าใจการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
1
2
จัดทำข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล
3
4
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
5
6
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
7
8
เข้าใจการทำประกันภัยและกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย
9
10
ดำเนินการกรณีข้อพิพาททางกฎหมาย
11
12
13

ยินดีต้อนรับ