Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลาง
1
2
3
4
กำหนดแบบฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
5
6
7
ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
8
9
10
บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ