Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
กำหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ
1
2
3
4
ดำเนินการพัฒนาองค์การตามแผน
5
6
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
7
8
9
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี
10
11
คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
12
13
การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
14
15
เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
16
17
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
18
19
20
21
บริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
22
23
บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
24
25
26
27
บริหารความหลากหลาย
28
29
30
31

ยินดีต้อนรับ