Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจำปี
1
2
นำผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอื่น
3
4
ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5
6
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
7
8
คิดวิเคราะห์และประมวลผล
9
10
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
11
12
พัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ
13
14
สื่อสาร และรวบรวมข้อมูลในการสื่อสาร
15
16
ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม
17
18

ยินดีต้อนรับ