Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 8


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
1
2
3
4
ให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อสังคมเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
5
6

ยินดีต้อนรับ