Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการข้อมูลด้าน โลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
1
2
3
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
4
5
6
วางแผนธุรกิจการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
7
8
9

ยินดีต้อนรับ