Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
1
2
3
จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
4
5
6
จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
7
8
9
จัดการความรู้ของสถานศึกษา
10
11
12
จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต
13
14
15
ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
16
17
มีความเป็นพลเมืองโลก
18
19
20
จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา
21
22

ยินดีต้อนรับ