Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบกำลังไฟฟ้า
1
2
3
ศึกษาหลักการทำงานโรงไฟฟ้า
4
5
6
7
8
ศึกษาหลักการบำรุงรักษา
9
10
ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
11
12
13
ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
24
25
ประยุกต์การทำงานตามหลักการมาตรฐานสากล
26
27
กำกับงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
28
29
30
31
32
ควบคุมการทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
33
34
เจรจาต่อรองโรงไฟฟ้าพลังน้ำกับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ
35
36
ควบคุมการระบายน้ำสำหรับงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
37
38
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
39
40

ยินดีต้อนรับ