Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นสูง
1
2
3
4
กำหนดแบบฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
5
6
7
ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
8
9
10
บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ