Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น
1
2
3
4
กำหนดแบบฝึกขั้นต้นเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
5
6
7
ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นต้นเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย
8
9
10
บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น
11
12
13
14
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
15
16

ยินดีต้อนรับ