Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้น
1
2
3
4
บริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสม
5
6
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7
8

ยินดีต้อนรับ